საქართველოს საერთაშორისო სამართლის ასოციაცია

Georgian Association of International Law

გაწევრიანება

გახდი ასოციაციის წევრი

ასოციაციის წევრები შეიძლება იყვნენ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირები. წევრი
შეიძლება გახდეს საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე და უცხოელი მოქალაქე რომელიც იზიარებს
ასოციაციის მიზნებს და აღიარებს მის წესდებას.

წევრს უფლება აქვს:

 • მონაწილეობა მიიღოს ასოციაციის საქმიანობაში და არჩეულ იქნას მისი ხელმძღვანელი ორგანოების შემადგენლობაში;
 • ისარგებლოს ასოციაციის პროგრამებში მონაწილეობის პრიორიტეტული უფლებით;
 • მიიღოს ასოციაციის მატერიალური, ორგანიზაციული და სხვა სახის დახმარება გამოიყენოს მისი საერთაშორისო კონტაქტები და კომუნიკაციის არხები;
 • იყოს იმადროულად სხვა ნებისმიერი ორგანიზაციის წევრი
 • საერთაშორისო ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის მიღება
 • წევრობის სერტიფიკატი

წევრები მოვალენი არიან:

 • მონაწილეობა მიიღონ კავშირის საქმიანობაში, გამოჩინონ ინიციატივა, ხელი შეუწყონ
  კავშირის წინაშე დასახული ამოცანების წარმატებით შესრულებას;
 • პროპაგანდა გაუწიონ ასოციაციის მიზნებსა და ამოცანებს;
 • გადაიხადონ შესასვლელი და ყოველწლიური საწევრო შენატანები.

ასოციაციის კოლექტიური წევრები შეიძლება გახდნენ ორგანიზაციები, დაწესებულებები,
გაერთიანებები, კავშირები, მოძრაობები, ფონდები, რომლებიც დაიცავენ წესდებაში გაცხადებულ
პრინციპებს და შეასრულებენ მათ, გადაიხდიან შესასვლელ და საწევრო შენატანებს.

ძვირფასო სტუმარო, თუ გაქვთ სურვილი, რომ გახდეთ ჩვენი ასოციაციის წევრი, შეავსეთ მოცემული ფორმა

პერსონალი გაეცნობა აპლიკაციის ფორმას, და დაგიკავშირდებათ.

თუ გაქვთ რაიმე კითხვა, დაგვიკავშირდით

გადათარგმნა