საქართველოს საერთაშორისო სამართლის ასოციაცია

Georgian Association of International Law

გახდი ასოციაციის წევრი

გახდი ასოციაციის წევრი ასოციაციის წევრები შეიძლება იყვნენ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირები. წევრი შეიძლება გახდეს საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე და უცხოელი მოქალაქე რომელიც იზიარებს ასოციაციის მიზნებს და აღიარებს მის წესდებას. წევრს უფლება აქვს: მონაწილეობა მიიღოს ასოციაციის საქმიანობაში და არჩეულ იქნას მისი ხელმძღვანელი ორგანოების შემადგენლობაში; ისარგებლოს ასოციაციის პროგრამებში მონაწილეობის პრიორიტეტული უფლებით; მიიღოს ასოციაციის მატერიალური, ორგანიზაციული და სხვა […]

სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (იკაო) 75 წლისაა

სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (იკაო) 75 წლისაა 2019 წელი საერთაშორისო საჰაერო სამართლის ფუნდამენტური და ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტის – „საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის შესახებ“ კონვენციის ხელმოწერის და მის საფუძველზე შექმნილი სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის 75 წლის საიუბილეო წელია. საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის სფეროში, ამ დოკუმენტმა მიიღო საყოველთაოდ აღიარებული და გავრცელებული სახელი 1944 წლის ჩიკაგოს კონვენცია, ან უბრალოდ ჩიკაგოს კონვენცია. საერთაშორისო საჰაერო […]

გადათარგმნა