საქართველოს საერთაშორისო სამართლის ასოციაცია

Georgian Association of International Law

საერთაშორისო ვებინარი

„სამოქალაქო განათლების ცენტრისა“ და “საერთაშორისო სამართლის ასოციაციის“ ორგანიზებით 2021 წლის 18 ივნისს, 20:00 საათზე გაიმართება ვებინარი თემაზე: “რუსეთის ფედერაციის მიერ შეირაღებული ძალის პირდაპირი და არაპირდაპირი გამოყენება უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ“.ვებინარს წარუძღვება ვალენტინა ლუკიანეცი, იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, უკრაინის შინაგან საქმეთა ეროვნული აკადემიის საკონსტიტუციო სამართლისა და ადამიანის უფლებათა კათედრის ასოცირებული პროფესორი და ამავე აკადემიის რექტორის […]

საჯარო ლექციები საერთაშორისო საჰაერო სამართლის აქტუალურ პრობლემებზე (ინგლისურ ენაზე)

თსუ-ს საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტის ორგანიზებით ტარდება ბერლინის უნივერსიტეტის პროფესორ, სამართლის დოქტორ ელმარ გიემულას საჯარო ლექციები საერთაშორისო საჰაერო სამართლის აქტუალურ პრობლემებზე (ინგლისურ ენაზე).  რეგისტრაციის გასავლელად, დაინტერესებული სტუდენტები, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ili@tsu.ge  08.10.2020 18.00 საათამდე. სრული კურსის გავლის შემთხვევაში გაიცემა შესაბამისი სერტიფიკატი. ლექციები ჩატარდება შემდეგ თემებზე: 12.10.2020, 10.00  – Introduction to international Aviation Liability Law13.10.2020, 10.00  – The Concorde Crash on […]

სიახლე – გამოიცა ახალი სახელმძღვანელო!

სიახლე – გამოიცა ახალი სახელმძღვანელო! მასში განხილულია თანამედროვე საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართლის თეორიისა და პრაქტიკის საკითხები: საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართლის ცნების და არსის განსაზღვრის პრობლემები, წყაროები, საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართლის რეგულირების ასპექტები, თანამედროვე ტრანსნაციონალური კორპორაციების შესახებ და სხვა დებულებები საერთაშორისო ორგანიზაციების საკითხებზე.სახელმძღვანელო ძირითადად განკუთვნილია სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების მკვლევართათვის და პრაქტიკოსებისათვის, აგრეთვე უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიული ფაკულტეტის უმაღლესი განათლების […]

საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი

საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი – არის საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმათა ერთობლიობა, რომლებიც არეგულირებს საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართლებრივ მდგომარეობას, ქმედებათა თანმიმდევრობას, უფლებამოსილებასა და საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების ძალას, ასევე მათ ურთიერთკავშირს საერთაშორისო სამართლის სუბიექტებსა და საერთაშორისო ურთიერთობების სხვა მონაწილეებთან. საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი თანამედროვე სა¬ერთაშორისო სამართლის დარგია, რომლის პრინციპები და ნორმები აწესრიგებს საერთაშორისო ორგანიზაციების შექმნასა და საქმიანობას, მათ […]

გახდი ასოციაციის წევრი

გახდი ასოციაციის წევრი ასოციაციის წევრები შეიძლება იყვნენ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირები. წევრი შეიძლება გახდეს საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე და უცხოელი მოქალაქე რომელიც იზიარებს ასოციაციის მიზნებს და აღიარებს მის წესდებას. წევრს უფლება აქვს: მონაწილეობა მიიღოს ასოციაციის საქმიანობაში და არჩეულ იქნას მისი ხელმძღვანელი ორგანოების შემადგენლობაში; ისარგებლოს ასოციაციის პროგრამებში მონაწილეობის პრიორიტეტული უფლებით; მიიღოს ასოციაციის მატერიალური, ორგანიზაციული და სხვა […]

სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (იკაო) 75 წლისაა

სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (იკაო) 75 წლისაა 2019 წელი საერთაშორისო საჰაერო სამართლის ფუნდამენტური და ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტის – „საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის შესახებ“ კონვენციის ხელმოწერის და მის საფუძველზე შექმნილი სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის 75 წლის საიუბილეო წელია. საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის სფეროში, ამ დოკუმენტმა მიიღო საყოველთაოდ აღიარებული და გავრცელებული სახელი 1944 წლის ჩიკაგოს კონვენცია, ან უბრალოდ ჩიკაგოს კონვენცია. საერთაშორისო საჰაერო […]

საერთაშორისო კოსმოსური სამართალი

საერთაშორისო კოსმოსური სამართალი საერთაშორისო სამართლის იმ ნორმათა ერთობლიობა, რომლებიც არეგულირებენ საჰაერო სივრცის მიღმა არსებული უჰაერო სივრცის სამართლებრივ რეჟიმს. ამ დარგის ჩამოყალიბებას დასაბამი მისცა სსრ კავშირის მიერ დედამიწის პირველი თანამგზავრის გაშვებამ კოსმოსში (1957), რასაც აშშ–ის თანამგზავრის გაშვება მოჰყვა. დღეისათვის მოემედებს მრავალმხრივი და ორმხრივი ხელშეკრულება, რომლებიც დეტალურად არეგულირებენ კოსმოსური სივრცის სტატუს. ამ სივრცის, ანუ თანამგზავრთა ორბიტების ქვედა […]

საერთაშორისო საზღვაო სამართალი

საერთაშორისო საზღვაო სამართალი საერთაშორისო საზღვაო სამართალი რთულ და მრავალფეროვან დარგს წარმოადგენს. იგი მოიცავს იმ ნორმებს, რომლებიც არეგულირებენ სახელმწიფოების უფლებამოვალეობებს დედამიწაზე არსებულ აკვატორიაში: ოკეანეებში, ზღვებში, ყურეებში, უბეებში, არხებში, სრუტეებში და სხვ. თანამედროვე ეტაპზე საერთაშორისო საზღვაო სამართლის წყაროებია: შიდასახელმწიფოებრივი სამართლის ნორმები რომლებიც მოსაზღვრე წყლების და ნავსადგურების უფლებრივ რეჟიმს არეგულირებენ, საერთაშორისო საზღვაო ჩვეულებები, ორმხრივი და მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებანი […]

საერთაშორისო საჰაერო სამართალი

საერთაშორისო საჰაერო სამართალი საჰაერო სამართალი საერთაშორისო სამართლის ნაწილია, რომელიც საჰაერო სივრცის გამოყენებასთან დაკავშირებით საერთაშორისო სამართლის სუბიექტებს შორის ურთიეთობათა მარეგულირებელი სპეციალური პრინციპებისა და ნორმების ერთობლიობაა. საერთაშორისო საჰაერო სამართალი უპირატესად არეგულირებს სამოქალაქო ავიაციის საქმიანობას. ეს საქმიანობა მოიცავს საერთაშორისო ფრენებს, მგზავრებისა და ტვირთის საერთაშორისო გადაყვანა-გადაზიდვას ერთი ქვეყნიდან მეორეში. სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო რეგულარული თუ არარეგულარული ფრენები ხორციელდება ერთი მიზნით […]

გადათარგმნა