საქართველოს საერთაშორისო სამართლის ასოციაცია

Georgian Association of International Law

საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი

საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი – არის საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმათა ერთობლიობა, რომლებიც არეგულირებს საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართლებრივ მდგომარეობას, ქმედებათა თანმიმდევრობას, უფლებამოსილებასა და საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების ძალას, ასევე მათ ურთიერთკავშირს საერთაშორისო სამართლის სუბიექტებსა და საერთაშორისო ურთიერთობების სხვა მონაწილეებთან. საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი თანამედროვე სა¬ერთაშორისო სამართლის დარგია, რომლის პრინციპები და ნორმები აწესრიგებს საერთაშორისო ორგანიზაციების შექმნასა და საქმიანობას, მათ […]

გადათარგმნა