საქართველოს საერთაშორისო სამართლის ასოციაცია

Georgian Association of International Law

საერთაშორისო კოსმოსური სამართალი

საერთაშორისო კოსმოსური სამართალი საერთაშორისო სამართლის იმ ნორმათა ერთობლიობა, რომლებიც არეგულირებენ საჰაერო სივრცის მიღმა არსებული უჰაერო სივრცის სამართლებრივ რეჟიმს. ამ დარგის ჩამოყალიბებას დასაბამი მისცა სსრ კავშირის მიერ დედამიწის პირველი თანამგზავრის გაშვებამ კოსმოსში (1957), რასაც აშშ–ის თანამგზავრის გაშვება მოჰყვა. დღეისათვის მოემედებს მრავალმხრივი და ორმხრივი ხელშეკრულება, რომლებიც დეტალურად არეგულირებენ კოსმოსური სივრცის სტატუს. ამ სივრცის, ანუ თანამგზავრთა ორბიტების ქვედა […]

საერთაშორისო საზღვაო სამართალი

საერთაშორისო საზღვაო სამართალი საერთაშორისო საზღვაო სამართალი რთულ და მრავალფეროვან დარგს წარმოადგენს. იგი მოიცავს იმ ნორმებს, რომლებიც არეგულირებენ სახელმწიფოების უფლებამოვალეობებს დედამიწაზე არსებულ აკვატორიაში: ოკეანეებში, ზღვებში, ყურეებში, უბეებში, არხებში, სრუტეებში და სხვ. თანამედროვე ეტაპზე საერთაშორისო საზღვაო სამართლის წყაროებია: შიდასახელმწიფოებრივი სამართლის ნორმები რომლებიც მოსაზღვრე წყლების და ნავსადგურების უფლებრივ რეჟიმს არეგულირებენ, საერთაშორისო საზღვაო ჩვეულებები, ორმხრივი და მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებანი […]

საერთაშორისო საჰაერო სამართალი

საერთაშორისო საჰაერო სამართალი საჰაერო სამართალი საერთაშორისო სამართლის ნაწილია, რომელიც საჰაერო სივრცის გამოყენებასთან დაკავშირებით საერთაშორისო სამართლის სუბიექტებს შორის ურთიეთობათა მარეგულირებელი სპეციალური პრინციპებისა და ნორმების ერთობლიობაა. საერთაშორისო საჰაერო სამართალი უპირატესად არეგულირებს სამოქალაქო ავიაციის საქმიანობას. ეს საქმიანობა მოიცავს საერთაშორისო ფრენებს, მგზავრებისა და ტვირთის საერთაშორისო გადაყვანა-გადაზიდვას ერთი ქვეყნიდან მეორეში. სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო რეგულარული თუ არარეგულარული ფრენები ხორციელდება ერთი მიზნით […]

საერთაშორისო სამართალი

საერთაშორისო სამართალი საერთაშორისო ურთიერთობის ენაა” – ასე განსაზღვრა ნიუ-იურკში 1995 წელს ჩატარებულმა საერთაშორისო სამართლის პირველმა მსოფლიო კონფერენციამ საერთაშორისო სამართლის აზრი და მნიშვნელობა. საერთაშორისო სამართალი ცოცხალი ორგანიზმივითაა, რომელიც უწყვეტ განვითარებას და განახლებას განიცდის. საერთაშორისო სამართალი პრინციპებისა და ნორმების ერთობლიობაა, რომელიც არეგულირებს საერთაშორისო ურთიერთობებს და მის საერთაშორისო – სამართლებრივ საფუძველს ქმნის. იგი შეიძლება ხატოვნად შევადაროთ ქუჩაში მოძრაობის […]

საერთაშორისო სამართალის ასოციაციის შესახებ

საერთაშორისო სამართალის ასოციაციის შესახებ 2005 წლის 10 იანვარს დაფუძნდა კავშირი საჰაერო სამართლის დამოუკიდებელი ინსტიტუტი ქალაქ თბილისის ისან-სამგორის 2005 წლის 10 იანვრის 7/9-319 დადგენილების შესაბამისად და წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 2012 წლის 31 აგვისტოს NB12102503/3 გადაწყვეტილების საფუძველზე მას შეეცვალა სახელწოდება და ჩამოყალიბდა როგორც საერთაშორისო სამართლის დამოუკიდებელი ინსტიტუტი.ასოციაციის მიზნებია:საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობაში […]

ბმულები

ბმულები სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია – www.icao.org საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაცია – www.iata.org ევროპის სამოქალაქო ავიაციის კონფერენცია – www.ecac-ceac.org სახელმწიფოთაშორისო საავიაციო კომიტეტი – www.mak.ru ევროკონტროლი – www.eurocontrol.int რუსეთის საავიაციო საინფორმაციო პორტალი – www.avia.ru გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია – www.un.org ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია – www.osce.org ევროკავშირი – www.europa.eu.int ევროპარლამენტი – www.europarl.europa.eu ევროკომისია – www.ec.europa.eu სამთავრობო […]

პუბლიკაციები

დ.გეფერიძე, თანამედროვე საჰაერო სამართალი, თბილისი 2004 წ დ.გეფერიძე, საერთაშორისო საჰაერო სამართალი, თბილისი 2009 წ ვ.ქარუმიძე, ი. ხარაზი, გ. იმედაშვილი, დ. გეფერიძე, საერთაშორისო საბაჟო სამართალი, თბილისი 2004 წ დ.გეფერიძე, ავიაკომპანიების მიერ კოდების ერთობლივი გამოყენება, ჟურნალი “სამართალი”, 2003 წ, № 8 დ.გეფერიძე, ჩარტერული გადაყვანა-გადაზიდვების კომერციული შეთანხმებები ავიასაწარმოებს შორის, ჟურნალი “სამართალი”, 2003 წ, № 9-10; დ.გეფერიძე, საჰაერო ხომალდის […]

გადათარგმნა