საქართველოს საერთაშორისო სამართლის ასოციაცია

Georgian Association of International Law

გამოიცა ინგლისურენოვანი სტატიათა კრებული

სიახლე-თსუ-ს საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტის წევრების აქტიური ჩართულობით, ავტორთა კოლექტივის მონდომებითა და პროფესორ დავით პატარაიას რედაქტორობით გამოიცა ინგლისურენოვანი სტატიათა კრებული, რომელიც ეძღვნება აკადემიკოს ლევან ალექსიძის ხსოვნას.

გახდი ასოციაციის წევრი

გახდი ასოციაციის წევრი ასოციაციის წევრები შეიძლება იყვნენ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირები. წევრი შეიძლება გახდეს საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე და უცხოელი მოქალაქე რომელიც იზიარებს ასოციაციის მიზნებს და აღიარებს მის წესდებას. წევრს უფლება აქვს: მონაწილეობა მიიღოს ასოციაციის საქმიანობაში და არჩეულ იქნას მისი ხელმძღვანელი ორგანოების შემადგენლობაში; ისარგებლოს ასოციაციის პროგრამებში მონაწილეობის პრიორიტეტული უფლებით; მიიღოს ასოციაციის მატერიალური, ორგანიზაციული და სხვა […]

სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (იკაო) 75 წლისაა

სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (იკაო) 75 წლისაა 2019 წელი საერთაშორისო საჰაერო სამართლის ფუნდამენტური და ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტის – „საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის შესახებ“ კონვენციის ხელმოწერის და მის საფუძველზე შექმნილი სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის 75 წლის საიუბილეო წელია. საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის სფეროში, ამ დოკუმენტმა მიიღო საყოველთაოდ აღიარებული და გავრცელებული სახელი 1944 წლის ჩიკაგოს კონვენცია, ან უბრალოდ ჩიკაგოს კონვენცია. საერთაშორისო საჰაერო […]

საერთაშორისო კოსმოსური სამართალი

საერთაშორისო კოსმოსური სამართალი საერთაშორისო სამართლის იმ ნორმათა ერთობლიობა, რომლებიც არეგულირებენ საჰაერო სივრცის მიღმა არსებული უჰაერო სივრცის სამართლებრივ რეჟიმს. ამ დარგის ჩამოყალიბებას დასაბამი მისცა სსრ კავშირის მიერ დედამიწის პირველი თანამგზავრის გაშვებამ კოსმოსში (1957), რასაც აშშ–ის თანამგზავრის გაშვება მოჰყვა. დღეისათვის მოემედებს მრავალმხრივი და ორმხრივი ხელშეკრულება, რომლებიც დეტალურად არეგულირებენ კოსმოსური სივრცის სტატუს. ამ სივრცის, ანუ თანამგზავრთა ორბიტების ქვედა […]

საერთაშორისო საზღვაო სამართალი

საერთაშორისო საზღვაო სამართალი საერთაშორისო საზღვაო სამართალი რთულ და მრავალფეროვან დარგს წარმოადგენს. იგი მოიცავს იმ ნორმებს, რომლებიც არეგულირებენ სახელმწიფოების უფლებამოვალეობებს დედამიწაზე არსებულ აკვატორიაში: ოკეანეებში, ზღვებში, ყურეებში, უბეებში, არხებში, სრუტეებში და სხვ. თანამედროვე ეტაპზე საერთაშორისო საზღვაო სამართლის წყაროებია: შიდასახელმწიფოებრივი სამართლის ნორმები რომლებიც მოსაზღვრე წყლების და ნავსადგურების უფლებრივ რეჟიმს არეგულირებენ, საერთაშორისო საზღვაო ჩვეულებები, ორმხრივი და მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებანი […]

საერთაშორისო საჰაერო სამართალი

საერთაშორისო საჰაერო სამართალი საჰაერო სამართალი საერთაშორისო სამართლის ნაწილია, რომელიც საჰაერო სივრცის გამოყენებასთან დაკავშირებით საერთაშორისო სამართლის სუბიექტებს შორის ურთიეთობათა მარეგულირებელი სპეციალური პრინციპებისა და ნორმების ერთობლიობაა. საერთაშორისო საჰაერო სამართალი უპირატესად არეგულირებს სამოქალაქო ავიაციის საქმიანობას. ეს საქმიანობა მოიცავს საერთაშორისო ფრენებს, მგზავრებისა და ტვირთის საერთაშორისო გადაყვანა-გადაზიდვას ერთი ქვეყნიდან მეორეში. სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო რეგულარული თუ არარეგულარული ფრენები ხორციელდება ერთი მიზნით […]

საერთაშორისო სამართალი

საერთაშორისო სამართალი საერთაშორისო ურთიერთობის ენაა” – ასე განსაზღვრა ნიუ-იურკში 1995 წელს ჩატარებულმა საერთაშორისო სამართლის პირველმა მსოფლიო კონფერენციამ საერთაშორისო სამართლის აზრი და მნიშვნელობა. საერთაშორისო სამართალი ცოცხალი ორგანიზმივითაა, რომელიც უწყვეტ განვითარებას და განახლებას განიცდის. საერთაშორისო სამართალი პრინციპებისა და ნორმების ერთობლიობაა, რომელიც არეგულირებს საერთაშორისო ურთიერთობებს და მის საერთაშორისო – სამართლებრივ საფუძველს ქმნის. იგი შეიძლება ხატოვნად შევადაროთ ქუჩაში მოძრაობის […]

საერთაშორისო სამართალის ასოციაციის შესახებ

საერთაშორისო სამართალის ასოციაციის შესახებ 2005 წლის 10 იანვარს დაფუძნდა კავშირი საჰაერო სამართლის დამოუკიდებელი ინსტიტუტი ქალაქ თბილისის ისან-სამგორის 2005 წლის 10 იანვრის 7/9-319 დადგენილების შესაბამისად და წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 2012 წლის 31 აგვისტოს NB12102503/3 გადაწყვეტილების საფუძველზე მას შეეცვალა სახელწოდება და ჩამოყალიბდა როგორც საერთაშორისო სამართლის დამოუკიდებელი ინსტიტუტი.ასოციაციის მიზნებია:საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობაში […]

ბმულები

ბმულები სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია – www.icao.org საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაცია – www.iata.org ევროპის სამოქალაქო ავიაციის კონფერენცია – www.ecac-ceac.org სახელმწიფოთაშორისო საავიაციო კომიტეტი – www.mak.ru ევროკონტროლი – www.eurocontrol.int რუსეთის საავიაციო საინფორმაციო პორტალი – www.avia.ru გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია – www.un.org ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია – www.osce.org ევროკავშირი – www.europa.eu.int ევროპარლამენტი – www.europarl.europa.eu ევროკომისია – www.ec.europa.eu სამთავრობო […]

გადათარგმნა